Trajecten

Jongcoachen is een persoonlijk ontwikkel- en loopbaancentrum dat specifiek is ingericht voor kwetsbare jongeren en volwassenen die als gemeenschappelijke noemer hebben dat zij niet volwaardig de eigen verantwoordelijkheid kunnen aangaan op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De kwetsbare doelgroep heeft moeite met het inrichten van hun eigen leven, het aangaan van relaties met de buitenwereld en hebben geen aansluiting op school en/of werk als gevolg van diverse “omstandigheden”.

Deze omstandigheden zijn te vertalen naar ontwikkelingstekorten op 1 of meerdere leer- en leefgebieden (praktisch-, fysiek-, psychisch- functioneren, wonen, werken, financiën, zingeving en motivatie).

Kwetsbare mensen hebben onvoldoende kennis en inzicht in diverse basisvaardigheden en competenties en hebben mede daardoor een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen/vertrouwen in anderen.

 

De doelgroep is minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt, opleidingscentra of andersoortige arbeidsvoorzieningen, waardoor er een situatie ontstaat waarin veel jongeren letterlijk en figuurlijk uit het bestaande systeem van school en/of werk vallen. Er is sprake van stilstand en stagnatie en geen toekomstperspectief.

Werkwijze

Traject als dagbesteding met individueel plan van aanpak op maat.

Vanuit een manier van werken die start met het aanmelden cq. voeren van een intakegesprek, wordt er samen met de deelnemer gekeken wat de huidige situatie en wat de gewenste situatie is. Vervolgens komen de hindernissen en belemmeringen aan bod en wordt er gekeken waar hulp- bronnen, krachten, sterktes en kwaliteiten liggen om van daaruit een persoonlijk ontwikkelplan te formuleren.

In het persoonlijk ontwikkelplan geeft de deelnemer, in samenwerking met een ontwikkel- en loopbaancoach, aan waar hij/zij aan gaat werken, hoeveel tijd dit in beslag neemt en wat er nodig is om het einddoel, gewenste situatie, eindbestemming te bereiken.

Inhoud traject

Einddoel van elk individueel traject op maat is een uitstroom naar vervolg stage/ leerwerkplek, tussenschakeltraject, school en/of werk en uitkeringsonafhankelijkheid.

Gedurende het traject leert de deelnemer zelf de eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen om de doelen te bereiken. Dit alles gebeurt in een gestructureerde, veilige en rustige omgeving om daarin zelfstandig en op eigen wijze aan de slag te gaan en zelf te werken aan persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning.[/accordion-item]

Elk traject is samengesteld uit vormen van persoonlijke begeleiding, instructie, coaching, training en advisering. Elk trainingsonderdeel is specifiek gericht op het ontwikkelen en aanleren van gewenste en benodigde vaardigheden en bekwaamheden (competenties).

Voor individuele trajectontwikkeling op maat wordt er gebruik gemaakt van specifieke coachings- en trainingsonderdelen die nodig zijn om de deelnemer zo optimaal mogelijk op maat te kunnen begeleiden, te coachen en door te laten ontwikkelen in zowel de persoonlijke ontwikkeling als ook in de beroepsontwikkeling.

Er is sprake van een individueel integratie*/re-integratietraject.

*integratie is gericht op deelnemers die niet voldoende geïntegreerd zijn geraakt in de maatschappij als gevolg van “omstandigheden” waarbij wonen, werken en welzijn tesamen in het traject zoveel als mogelijk geïntegreerd raken in het leefsysteem van de deelnemer zelf.

 

Het traject is gericht op toekomstperspectief en de deelnemers die trajecten bij Jongcoachen hebben doorlopen geven aan dat zij tijdens het traject: helder, duidelijk, doelgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht hebben leren werken.

Persoonlijke coaching

Persoonlijke vertrouwenscoach op het gebied van persoonlijk ervaren problematieken waarbij het uitgangspunt is dat de deelnemer zelf leert om te gaan met ervaren problemen.

In persoonlijke coaching staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal en het doel van coaching is gericht op het zelf nadenken over oplossingsgerichte strategieën waarbij de deelnemer zelf leert eigen problematieken op te lossen op de gebieden wonen, geld, dagelijks functioneren, zingeving en motivatie, werken en leren.

De trajecten bieden een coachingsprogramma op maat waarbij er wekelijks aandacht wordt gegeven aan zelfactivering, zelfmotivatie, zingeving en stimulering van kansen en mogelijkheden.

Hiermee ontwikkelt de deelnemer een gezonder zelfbeeld, een groter zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Voorbeelden van coachingsproblematieken:

 • Laag zelfbeeld. Geen realistisch zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, weinig zelf respect, waarbij er sprake is van noodzaak om onder begeleiding van een coach te werken aan zelfbereikend, zelflerend (zelfhelend) en zelfoplossend vermogen.
 • Impulsgedrag, kenmerken van grensoverschrijdende gedachten en gedragingen.
 • Problematieken op het gebied van geen doorzettingsvermogen, afspraken niet nakomend en geen intern patroon ontwikkeld om zelf de eigen aangegane verantwoordelijkheden na te komen.
 • Dreigend tussen wal en schip te vallen richting zwervend bestaan als gevolg van dreigend huisuitzetting, woonproblematieken, gezinsproblematieken.
 • Verstarring van het eigen denk- en voelsysteem waarbij er sprake is van stilstand en daardoor geen gezonde ontwikkeling meer mogelijk.
 • Geen gezonde ontwikkeling van energiesysteem, geen lichamelijk beweging, eenzaam en geïsoleerd en weinig betrokken.
 • Identiteitsproblematieken in de richting van allochtone jongeren die moeite hebben aan te sluiten op Nederlandse identiteit en werkidentiteit.

Trainingen: individueel en in groepsverband

Trainingen worden gegeven in 1 op 1 settings of in groepsverband van maximaal 5 deelnemers.

   1. Sociale Activering en zelfredzaamheid
   2. Communicatie – en Sociale Weerbaarheidstraining
   3. Sociale Vaardigheidstraining
   4. Assertiviteitstraining
   5. Cognitieve vaardigheidstraining
   6. Rationeel Emotieve/Effectieve training
   7. Portfolio en loopbaanplan en verdere begeleiding, creatief bezig zijn met talenten en kwaliteiten
   8. Training Leren Solliciteren
   9. Agressieregulatietraining
   10. Budgetteringstraining
   11. NLP-training
   12. Enneagram
   13. Omgangskunde
   14. Conflicthantering
   15. Intervisie en supervisie

Werken naar vermogen 

Leervermogen en bereikend vermogen staan centraal: hiermee wordt er in trajectvorm gewerkt aan wat deelnemer wel kan en in welke ontwikkelingsfase deelnemer gestagneerd is waardoor deelnemer op dit moment niet volwaardig kan functioneren aangaande het zelfstandig wonen, het eigen welzijn voorop zetten en scholing en werk kan volbrengen.

  1. Integraal re-integratietraject op maat (van intake tot nazorg).
  2. Opstellen van profiel van persoonlijkheid en voorkeursinstelling, (metaprofilering) ten aanzien manier van denken en doen.
  3. Activering gekoppeld aan opstellen metaprofilering en van daaruit gerichte bijstelling van metaprofiel gericht op actief en betrokken zijn bij eigen ontwikkeling en loopbaanplanning.
  4. Diagnostiek/beroepskeuzeadvies/t.b.v. oriëntatietraject.
  5. Scholing/educatie, training en cursus.
  6. Bemiddeling/jobfinding/trajectbegeleiding.
  7. Coaching on the job.

Gericht op de volgende specifieke doelgroepen

 • Thuisloze eenzame jongeren en volwassenen die laag zelfbeeld, lage eigenwaarde en weinig sociale contacten hebben.
 • Kwetsbare deelnemers die in aansluiting op school en werk geen aansluiting kunnen krijgen als gevolg van laag zelfbeeld, minderwaardigheids-problematieken, gering zelfvertrouwen, kansarme omgeving waar weinig stimulans in te vinden is.
 • Kwestbare jongeren en volwassenen die een ombuiging nodig hebben in de eigen loopbaanplanning als gevolg van ziekte en lichamelijke klachten die zorgen voor niet kunnen uitoefenen van gemaakte beroepskeuze.
 • Jongeren en volwassenen met aansluitproblemen, specifieke problematieken op gebied van stress en burn out en computerverslaafden, alleenstaanden die geen sociaal netwerk hebben/ver-eenzaamden

Specifieke voorwaarden

Trajectmogelijkheden zijn op maat ontwikkeld, voorwaarde is het aangaan van eigen verantwoordelijkheid en aangaan van contract waarin deelnemer commitment geeft ten aanzien van nakomen van inhoud eigen traject.

Intensiteit en duur van het traject

Intensiteit en duur van het traject is afhankelijk van de fase van ontwikkeling van de deelnemer. Hierbij geldt dat Jongcoachen werkt vanuit een gefaseerd plan van aanpak waarbij elke fase gemiddeld drie maanden duurt en aansluitend samen met de opdrachtgever en de deelnemer evalueert of de gestelde doelen bereikt zijn en hoe verder te gaan.

Doorlooptijd en planning van trajecten vanaf 3 maanden tot aan 1 jaar waarbij nazorg is in te richten om duurzamere uitstroom te garanderen.

De tijdsinvestering voor de deelnemer is afhankelijk van het trajectplan en varieert van 3 dagdelen per week tot 4 dagen per week.

Plaats op de participatieladder

Vanaf trede 2, naar 3, 4 in overleg naar 5, 6 (scholing/leerwerktrajecten) binnen een periode vanaf 3 tot 12 maanden tot een periode van langere tijd afhankelijk van gewenste doelen en resultaten in samenspraak met casemanager. Ziekteverzuim dient onderdeel van het traject te zijn omdat dit het trajectverloop kan beïnvloeden.

Jongcoachen is gericht op doorstroom in de ontwikkeling van de deelnemers

Deelnemers die geen doorstroom kunnen maken in de persoonlijke ontwikkeling als gevolg van problematieken en/of terugval op het gebied van verslaving, crimineel gedrag en criminele circuits, afwijkende gedragingen die een vermoeden van een diagnose geven, worden in samenspraak met de opdrachtgever doorverwezen naar de juiste instantie of organisatie.

Trajectopdrachtgevers

 1. Gemeente Eindhoven WZI
 2. Gemeente Eindhoven Stedelijk Kompas
 3. Gemeente Eindhoven Bureau Participatie
 4. Gemeente Valkenswaard
 5. Gemeente Oss
 6. WIJeindhoven
 7. Particulieren
Back to Top